• TurSEFF
  TurSEFF Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı
 • TurSEFF
  TurSEFF Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı
 • TurSEFF
  TurSEFF Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı
 • TurSEFF
  TurSEFF Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı
 • TurSEFF
  TurSEFF Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı
 • TurSEFF
  TurSEFF Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı

Katılımcı Bankalar

Denizbank
İş Bankası
Vakıfbank
Yapıkredi
ARAMA
HIZLI BAŞVURU
Projeniz Enerji Verimliliği veya Yenilenebilir Enerji projesi midir?
Evet Hayır
Proje yatırım boyutu nedir?
< 250.000 EUR
> 250.000 EUR

Bir çok Türk şirketi içeriğinde teknik danışmanlık da bulunduran TurSEFF kredilerinden yararlanabilir.     Yine ülke sınırları içerisinde kalan pek çok enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projeleriTurSEFF     çatısı altında kredilendirilebilinir.


Kimler TurSEFF kredisi başvurusu için uygundur?

 • Özel şirketler, firmalar, is yerleri ve Türk kanunları çerçevesinde kurulmuş ve Türkiye’de faaliyet gösteren tek malik ya da diğer özel yasal oluşumlar
 • Özel mülkiyet ve idare altında bulunan ve geri dönüsü olmayan özelleştirmenin son aşamasındaki firmalar,
 • Şirketin tam zamanlı yönetim kadrosu da dâhil olmak üzere iki yüz kırk dokuzdan (249) fazla sayıda tam zamanlı çalışanı olmayan ve azami yıllık cirosu 50 milyonun EUR olup azami yıllık bilanço toplamı 43 milyon EUR’yu geçmeyen ve 6 Mayıs 2003 (OJ L 124, 20 Mayıs 2003, s. 36) tarihli Komisyon Tavsiyesine uygun olarak KOBI tanımına uygun borç alan taraflar,
 • Enerji Hizmet Firmaları (ESCO); (Satıcı Firma ve Bayileri ( ciro, aktif toplamı ve çalışan sayısı kriterleri SME kriterlerinden daha büyük olabilir)
 • Katılımcı bankaların kredi kriterleri karşılayan nitelikteki kurum ve kuruluşlar.


Kimler TurSEFF kredisi başvurusu için uygun değildir?

 • Ülke ya da ülke içinde diğer siyasi, hükümete ait ya da idari kurum, kuruluş ya da birim altında çoğunluk yönetimi ve denetimi altındaki firmalar,
 • Tütün ürünleri, sert likör, alkol (bira sanayi, şarap üretimi ve düşük/orta düzey alkol içerikli içki üreten firmalar hariç) üretiminde yer alan ve kumar, silahlanma ya da EBRD Çevresel Harici ve İntikal Listesinde yer alan diğer faaliyetlerde bulunan firmalar
 • Yolcu taşıyan motorlu araçların satın alınması, kiralanması
 • TurSEFF kredileri borç alan tarafın mevcut borcunun yeniden finanse edilmesi için kullanılamaz
 • İşletme maliyetleri;
 • Verimli, güvenli ve güvenilir projelerin desteklenmesi için ikinci el ekipmanların TurSEFF altında finanse edilmesi uygun değildir.


TurSEFF portföyünde bulunan kredi tipleri ve azami kullandırım miktarları


TurSEFF programına dahil edilemeyen projeler

Aşağıdaki yatırımlar TurSEFF finansmanından yararlanamazlar:

 • Önceki borçlara yönelik refinansmanlar;
 • Ulaşım için kullanılacak biyo-yakıt destekleyecek projeler;
 • Mevcut yönetmeliklere uyum için yapılan yatırımlarda kullanılamaz (örneğin yeni binalarda yalıtım)
 • Yeni binalarda yapılacak yatırımlar;
 • Kısa ve orta vadede satış ile kar etme amacı ile yapılan gayri menkul yatırımları
 • İkinci el ekipmanların satın alımı.
 • Aşağıdaki harcamalar yatırım maliyeti olarak finanse edilmez:
  • Arazi veya binaların satıl alınması veya kiralanması;
  • İşletme maliyetleri;
  • Yatırımın uygulanmasında integral bir parça teşkil etmeyen işletme yatırım ihtiyaçları;
  • Yolcu taşıyan motorlu taşıtların satın alımı veya kiralanması.


Uygun enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projeleri nelerdir?

Finanse edilebilir yenilenebilir enerji yatırımları:

 • Nehir tipi hidroelektrik santalleri;
 • Rüzgar türbinleri;
 • Isı, elektrik ve/veya yakıt üretimi için biyokütle ve biyogaz sistemleri;
 • Elektrik, sıcak su üretimi ve/veya ısınma/soğutma/kurutma için kurulan güneş enerjisi sistemleri
 • Jeotermal güç ve/veya ısı santralleri;


Enerji verimliliği yatırımları ise:

 • Kojenarasyon;
 • Absorbsiyonlu çiller;
 • Motorlar için değişken hız sürücüleri (invertörler);
 • Motor sistemi iyileştirmeleri;
 • Bina yalıtım iyileştirmeleri;
 • Boru hattı ve proses makinası izolasyon iyileştirmeleri;
 • Kazan sistemi verimliliği arttırma;
 • Aydınlatma sistemi iyileştirmeleri;
 • Basınçlı hava sistemi iyileştirmeleri;
 • Isıtma, havalandırma ve soğutma sistemleri iyileştirmeleri;
 • Yakıt değişimi;
 • Güç dağıtım sistemlerinin rehabilitasyonu;
 • Proses makinalarının enerji tüketimlerinin iyileştirilmesi;
 • Enerji ve bina yönetim sistemleri;

ve benzeri gibi projeleri içermektedir.

Endüstriyel Enerji Verimliliği Kredileri

Kredi tutarı 5 milyon EUR’yu geçmemelidir. TurSEFF kredisine başvuran firmalar mali olarak elverişli durumda olmalıdır.  Yatırım enerji tüketiminde bir azaltma sağlamalıdır ve TurSEFF tarafından sağlanan tutar yalnızca enerji tasarrufunun  ölçülebilir olduğu bu projeler için kullanılabilir. Yatırım kapsamında teknik enerji performansı, şartların değişmediği göz önüne alınarak yıllık bazda ölçüldüğünde %20’ye eşit ya da daha yüksek Enerji Tasarruf Oranı ya da aynı oranda CO2 eşdeğeri ton olarak ölçülen sera gazı emisyonlarında düşüş sağlamalıdır. Potansiyel enerji tasarrufunun mali değerinden  hesaplanan asgari Iç Verim Oranı %7’den fazla olmalıdır.


Ticari Binalar için Enerji Verimliliği Kredileri

Bu kategori altında azami 5 milyon EUR’ya kadar olan krediler mevcuttur. Ofis binaları ticari is sektöründe büyük bir enerji kullanıcısıdır ve enerji verimliliğini arttırma yönündeki çabalarda büyük bir rol oynar. Enerji, bir binanın işletim maliyetlerinin yüzde 30 kadarını temsil eder. Böylece, enerji verimliliği tedbirleri alınması enerji tüketimini ve böylelikle elektrik faturalarını yüzde 30 veya daha fazla oranda azaltabilir. Bu tasarruflar doğrudan karı arttırır. Bu, enerji verimliliğinin düşük riskli ve yüksek getiri sağlayan bir yatırım olarak kullanılabileceği anlamına gelmektedir. Sağduyulu idareciler artık enerji verimliliğinin özellikle de işletim maliyetlerindeki herhangi bir azalmanın net işletim gelirinde doğrudan bir artışa dönüştüğü ve iç büyümenin mükemmel bir yöntemini sağladığını bilmektedirler.

İnşaat Sektörü projeleri, tüm koşullar eşit olduğu takdirde yıllık bazda ölçüldüğü üzere %30’a eşit veya daha fazla oranda bir enerji tasarruf oranı elde etmelidir. Kredi talep edilen binalarda bağımsız yetkili bir enerji uzmanı tarafından hazırlanmış Enerji Performans Sertifikası bulunmalıdır.

Uygun olmayanlar aşağıdaki projelerdir:

 • Hâlihazırda ülke düzeyinde belirlenen enerji verimliliği standartlarına tabi yeni bina yatırımları
 • Yalnızca satışlar üzerinde kısa veya orta dönem kar yapma amacı ile gayrimenkule yapılan yatırımlar; arazi ve mevcut binaların satın alınması, kiralanması veya kiraya verilmesi


Yenilenebilir Enerji Kredileri

Azami 5 milyon EUR’ya kadar olan yenilenebilir enerji yatırımı kredileri mevcuttur. Bu kategori, elektrik ve/veya ısıtma ve/veya soğutma ve/veya fosil yakıt kaynaklarının yerine geçen her tür enerjiyi üretmek üzere yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan ekipman, sistem ve süreçlerin satın alınması ve kurulumunu kapsayan projeleri içermektedir.

Uygun yatırımlar aşağıdaki yenilenebilir enerji teknolojilerini kapsar:

 • 10 MW’yi geçmeyen kurulu güce sahip ve önceden EBRD çevresel uyum onayına tabi olan küçük, nehir tipi hidroloelektik santralleri
 • 10 MW’yi geçmeyen toplam kurulu güce sahip ve önceden EBRD çevresel uyum onayına tabi olan rüzgâr türbinleri kurulumu
 • Isı ve/veya elektrik üreten biokütle yakma ve proliz / gazlaştırma sistemleri
 • Proses ve/veya mekan ısıtması/soğutma ve/veya sıhhi su ısıtması için sıcak su üretimi güneş enerjisi-termal su sistemleri
 • Güneş enerjisi-termal kurutma sistemleri
 • Jeotermal ısı pompaları
 • Biyogaz tesisleri
 • Fotovoltaik elektrik üretimi

Ulaşım için biyoyakıtları destekleyen yatırımlar hariç tutulmaktadır.

Yenilenebilir enerjiye uygun yatırımlar onaylanma tarihinde 15 yılın altında geri ödeme süresine sahip olmalı ve 1 EUR yatırım karşılığında yılda en az 1.3 kWh elektrik üretmelidir.

Tüm yenilenebilir enerji projelerinin Net Bugünkü Değeri pozitif olmalıdır.


Küçük Ölçekli Enerji Verimliliği Ve Yenilenebilir Enerji Kredileri

Küçük ölçekli enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projeleri aşağıdaki şartlarla uyumluluk göstermelidir:

 1. Yatırım, TurSEFF LEME listesinde yer alan teknoloji gruplarından birinde yapılacak ekipmanların satın alımı ve montajını içermeli ve bu listedeki kriterlerle uyum içinde olmalıdır;
 2. Kredi talebi 250,000 EUR üst limitinin altında kalmalıdır.


Tedarikçi Kredileri

Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji teknolojilerinin tedarik boyutunu desteklemek üzere, Enerji Verimliliği Tedarikçileri için azami 1 milyon EUR’ya kadar olan yatırım kredileri mevcuttur. Bu tür bir krediye başvurmak isteyen şirketler aşağıdaki şartları sağlamalıdır:

 • Krediler enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji teknolojileri üretimi, tedariki veya kurulumu ile ilgili Enerji Verimliliği Tedarikçilerinin çalışma işlemlerinin genişletilmesi amacına hizmet etmelidir.
 • Proje uzman ekibi yatırım talebini inceleyecek, değerlendirecek ve Enerji Verimliliği Tedarikçisinin krediyi iş süreçlerinde iyileştirme amacıyla kullanacağını onaylayacaktır. Tedarikçi kredi dosyasında bu onay dökümlerini ispat amacıyla muhafaza edecektir.
 •  
 • Bu alt kategori altında Yatırım Harcamaları (Capex) veya makine ekipman yenileme gibi kalıcı nitelikteki yatırımları desteklenecektir. Enerji verimliliği için Mevcut En İyi Teknolojiler (BAT) ile ilgili yatırımlara öncelik verilecektir.


Satıcı Kredileri

Azami 5 milyon EUR’ya kadar olan satıcı kredileri mevcuttur. LEME/LESI tipi ödemelerde satıcılar bayileri ile birlikte satıcı kredileri alabilirler. Satıcı finanse ettiği ekipmanların LEME altında uygun olduğunu kanıtlamak için kayıtları (fatura veya satış raporların kopyalarını) sağlayacaktır. Satıcı kredisi sağlanan fonlarda nihai yararlanıcılar olarak sadece KOBİ'lere ekipman satış için ilgili satış raporları / faturalar sunulacaktır. Hiçbir fatura LEME tipi ödemelerin üst sınırı olan 250.000 EUR’yu aşmamalıdır. Bayiler üzerinden kullandırılan satıcı kredilerinde ana satıcı firmanın kredi geri ödemelerini garanti etmesi ve raporlama sorumluluğunu üstüne alması da mümkündür. Satıcı kredisi altında kredi verilmeden önce proje uzman ekibinden aşağıdaki koşulların sağlandığının onayı alınır

 • Satıcı, nihai yararlanıcılar olarak KOBİ'lere uzun vadeli garantiler ve daha uzun bir süreye yayılmış taksit ödemeleri gibi normal durumlarda piyasaya sunulmayan avantajlı koşullar sunmalıdır.
 • Satıcı, arz tarafında gerçekleştirdiği iyileştirme çalışmaları ile nihai kullanıcıların olduğu talep cephesindeki enerji verimliliği önlemleri arasındaki entegrasyonun önemi hakkında bilgilendirme yapmak ve farkındalığı arttırmak üzere (gerekirse proje uzman ekibinden destek alarak) tanıtım materyalleri (örneğin broşürler) hazırlamalıdır.
Bilgileriniz başarıyla kaydedildi.
Yatırım yapacağınız ekipman Turseff ekipman kriterleri çerçevesinde uygun mudur?
Daha fazla bilgi için lütfen ekipman listesi sayfasını ziyaret ediniz.
Evet
Hayır
Bilmiyorum